• Motie VVD uitbreiding 24/7 beschikbare AED's raadsbreed gesteund

  Motie VVD uitbreiding 24/7 beschikbare AED's raadsbreed gesteund Lees verder

 • HVC onderzoekt ondergrond in Alkmaar, Langedijk en Heerhugowaard

  HVC onderzoekt ondergrond in Alkmaar, Langedijk en Heerhugowaard Lees verder

 • LANGEDIJK POSITIEF OVER WMO EN JEUGDHULP

  LANGEDIJK POSITIEF OVER WMO EN JEUGDHULP Lees verder

 • Positieve reacties op verfraaiing Havenplein

  “Eindelijk!” “Dat werd hoog tijd.” “Had veertig jaar geleden al moeten gebeuren.” Zomaar een greep uit de reacties op de enquête die de afgelopen weken werd gehouden onder omwonenden van het Havenplein. Lees verder

 • HONDEN MOGEN LOS IN AANGEWEZEN GEBIEDEN

  HONDEN MOGEN LOS IN AANGEWEZEN GEBIEDEN Lees verder

 • VVD Langedijk zet zich in voor meer openbare toiletten

  In de raadsvergadering van 25 september jl. heeft de VVD fractie een motie ingediend voor een nijpend probleem, namelijk het vrijwel ontbreken van openbare toiletten. In deze motie, die met algemene stemmen is aangenomen wordt het college opgeroepen te inventariseren hoe hoog de nood in langedijk is en mogelijkheden te onderzoeken om met bijvoorbeeld winkeliers, horecaondernemers, dorpshuizen en openbare gebouwen afspraken te maken over het publiekstoegankelijk maken van hun toiletvoorzieningen. Lees verder

 • Nieuw college geïnstalleerd en bestuursakkoord "De vaart in Langedijk" gepresenteerd.

  Vlnr. Ad Jongenelen (Dorpsbelang Langedijk), Marcel Reijven (PvdA), wnd. burgemeester Leontien Compier, Jasper Nieuwenhuizen (VVD) en Nils Langedijk (Hart voor Langedijk-D66) Lees verder

 • Sportverenigingen klaarstomen voor privacywetgeving.

  Op 25 mei 2018 wordt de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht. In deze nieuwe privacywet staat dat bedrijven, overheden maar ook vrijwilligersorganisaties precies moeten bijhouden welke gegevens ze verzamelen, waarom en hoe lang. De Autoriteit Persoonsgegevens mag hoge boetes opleggen als dat niet gebeurt. Ook sportverenigingen vallen onder de nieuwe wet en moeten zorgvuldig met hun data omgaan. De verenigingen uit Langedijk moeten daarom de komende maanden inspanningen verrichten om klaar te zijn voor deze wet. Lees verder

 • Nieuwe coalitie in Langedijk

  Op donderdag 26 april hebben Dorpsbelang Langedijk, VVD, Hart voor Langedijk/D66, ChristenUnie en PvdA de besprekingen voor een nieuwe coalitie bezegeld met een concept bestuursakkoord. Dit akkoord, met de titel “De vaart in Langedijk!”, beschrijft op hoofdlijnen de opgaven waaraan de nieuwe coalitie wil werken en is voor het nieuwe college het handvat voor het collegeprogramma. Het concept bestuursakkoord wordt de komende dagen getoetst. Het bestuursakkoord wordt op 7 mei gepresenteerd. Hiernaast willen de vijf partijen met de voltallige gemeenteraad in de tweede helft van dit jaar een strategische raadsagenda ontwikkelen, met onderwerpen die beschrijven wat voor gemeente we op termijn willen zijn. Lees verder

 • Eigen onderzoek biedt alternatief voor bouwplan stationsgebied.

  Gemeente Heerhugowaard legde op 3 april het voorontwerp bestemmingsplan van het bouwplan Stationsweg 114 in Heerhugowaard ter inzage. In reactie daarop gaat het college van Langedijk om tafel met het college van buurgemeente Heerhugowaard om te praten over een eigen onderzoek van Langedijk naar de effecten op het Oosterdelgebied van de hoogbouw in het stationsgebied van Heerhugowaard. Dit onderzoek biedt een kwalitatief goed alternatief. Lees verder

 • Voortgang bestuursakkoord

  In Langedijk hebben twee partijen, Dorpsbelang en VVD het initiatief genomen om gesprekken met alle partijen aan te gaan. De gesprekken vinden plaats om na te gaan welke punten van belang zijn en onder welke condities kan worden deelgenomen aan een College. Hiervoor zijn twee verkennende rondes gehouden met alle partijen. Lees verder

 • Hoogheemraadschap en gemeente ondertekenen intentieovereenkomst om water beter te benutten.

  © administrator

  Dinsdag 20 maart zetten Rob Veenman, hoogheemraad van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, en wethouder Jan Piet Beers hun handtekening onder de intentieovereenkomst Langedijk ontwikkelt met water. Wethouder Beers: “Veel van onze projecten in en rond het water hebben een directe relatie met het werk van het hoogheemraadschap. Samenwerking heeft dus veel meerwaarde.” Lees verder

 • Kiezers bedankt!

  Bij de afgelopen gemeenteraadsverkizingen heeft VVD Langedijk een geweldig resultaat geboekt wekregen17,3% van de stemmen in 2014 was dat 15,4%. Een duidelijk signaal van de kiezers dat we goed bezig zijn. Ook de komende vier jaar kunt u weer op ons rekenen. Onze fractie bestaat nu uit Jasper Nieuwenhuizen, Rob Wagenaar, Bianca Bus en Hans de Graaf. VVD stemmers bedankt! In de bijlagen treft u het proces verbaal van de verkiezingsuitslag aan. Lees verder

 • KOPERSVERENIGING REALISEERT ZES WONINGEN OP LOCATIE ‘DE ARK’

  Woensdag 14 februari 2018 zetten Liane Jogems en Agnes de Haan, respectievelijk voorzitter en penningmeester van kopersvereniging De Ark, hun handtekening onder een mantelovereenkomst met de gemeente Langedijk. De kopersvereniging gaat via Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) zes woningen realiseren in Sint Pancras. Wethouder Jan Piet Beers: “CPO biedt onder andere aan starters en jongeren een prachtige kans om een eigen huis te bouwen.” Lees verder

 • Woningen met steiger aan jachthaven Broekerwerf

  Wonen aan de jachthaven met een steiger in de eigen achtertuin. Dat is het plan van H3 Landelijk Vastgoed voor de herontwikkeling van de Broekerwerf in Broek op Langedijk. De eigenaar van de scheepswerf beëindigt zijn bedrijfsactiviteiten, waardoor dit terrein kan transformeren tot een uniek woongebied. Lees verder

 • Volgende ronde ‘de Straatjes’ van start

  Het college van Langedijk heeft onlangs ingestemd met een grondverkoopovereenkomst voor een deel van de wijk ‘de Straatjes’ in Westerdel. Dat betekent dat dit deelgebied verder kan worden ontwikkeld. Het gaat hierbij om de bouw van 105 woningen. Lees verder

 • RECONSTRUCTIE NAUERTOGT

  De Nauertogt in Broek op Langedijk wordt gereconstrueerd. De werkzaamheden starten begin april en duren waarschijnlijk tot begin juni. Er wordt gewerkt in verschillende fasen om het verkeer zoveel mogelijk te ontzien. Het gaat om het wegvak tussen de rotonde winkelcentrum BroekerVeiling en de N245/Schagerweg en het wegvak tussen de N245/Schagerweg en afslag fietspad Alkmaar-Noord. Lees verder

 • VVD Langedijk stelt vragen over tegenprestatie voor uitkeringsgerechtigden

  De Participatiewet is ingegaan op 1 januari 2015. In deze wet is geregeld dat uitkeringsgerechtigden een tegenprestatie moeten verrichten áls het college van burgemeester en wethouders dit heeft opgedragen. Gemeenten hebben namelijk een verplichting om deze tegenprestatie op te dragen. De raad van Langedijk heeft daarvoor een verordening vastgesteld. De regering was blijkens de memorie van toelichting van oordeel dat de tegenprestatie voor de uitkeringsgerechtigde een gelegenheid is om te blijven participeren in de samenleving en om een sociaal netwerk, arbeidsritme en regelmaat te behouden. Dit zijn ook noodzakelijke voorwaarden om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten, aldus diezelfde toelichting. De VVD fractie Langedijk is het met dit oordeel helemaal eens en is daarom benieuwd wat de status is van de tegenprestatie naar vermogen in de gemeente Langedijk. Lees verder

 • Inspirerende avond Groenspoor levert veel enthousiasme en ideeën op.

  Langedijk is een groene en waterrijke gemeente waar we trots op zijn. Een groene omgeving draagt bij aan onze gezondheid, meer dan we ons realiseren. Binnen gemeente Langedijk is nog veel ruimte voor uitbreiding en diversiteit van groen. Wij gaan dit proces samen met u opstarten en toepassen. Lees verder

 • Evaluatie collegeprogramma: 88% van de doelen (deels) bereikt

  Het college van burgemeester en wethouders van Langedijk heeft het collegeprogramma 2014-2018 “Samen verantwoordelijk” geëvalueerd. Hieruit blijkt dat 64% van de gestelde doelen zijn bereikt en 24% van de doelen deels zijn bereikt. 8% is niet meetbaar en 4% is niet bereikt. Lees verder